چرکنویســ....

چرکنویســ....

دلم گرفت ای هم نفس..
پرم شکست تو این قفس..گاهی وقتا به خودم میگم اگر کسی اینجارو بخونه میگه چقد غمگین و ایناس.. ولی تو دنیای واقعی شدتش انقد نی.. :)

محمد، متولد مرداد هزار و سیصد و شصت و نه..